Site Overlay

Privacy beleid

Per mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten. 

Persoonsgegevens

Muziekvereniging Crescendo vindt bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. In onze Privacy beleid geven we heldere en transparante informatie hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Als het nodig is uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Crescendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van ons privacy beleid vragen heeft of contact met ons wilt opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan de website.

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie en/of uitnodigingen;
– Het informeren over diverse zaken.
Grondslag voor verwerking van deze persoonsgegevens is:
– Het aanmeldformulier.
Muziekvereniging Crescendo kan voor bovengenoemde doelen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Adres;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer en handtekening wanneer er sprake is van een automatische incasso.
Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging XX opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:
– Tijdens het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
– Voor een langere periode als daarvoor bij uitschrijving als lid schriftelijk toestemming is gegeven.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren en donateurs:
Persoonsgegevens sponsoren en donateurs worden door Muziekvereniging Crescendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Muziekvereniging Crescendo de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer en handtekening wanneer er sprake is van een automatische incasso.
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als sponsor of donateur.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het ontvangen van subsidie van de gemeente Aalten;
– Het voldoen van de contributie aan de KNMO;
– Informeren van muziekdocenten.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor toestemming is gegeven door de ouder en/of verzorger. 
Bij minderjarigen zal het verstrekken van persoonsgegevens aan derden inhouden dat de contactgegevens gedeeld worden met muziekleraren en met de gemeente Aalten. 
Het publiceren van beeld- en geluidmateriaal zal zich uitsluitend richten op vereniging gebonden muzikale activiteiten zoals muzieklessen, concerten, ledenvergadering of het jaarlijkse jeugduitje. Op onze facebook-pagina krijgt u een impressie van de inhoud van het beeldmateriaal. 
Bij inschrijving van de minderjarige wordt de ouder en/of verzorger op het privacy beleid gewezen.
Wanneer de inschrijving voltooid is, gaan wij er als muziekvereniging vanuit dat het privacy beleid gelezen is en daarmee toestemming wordt gegeven door de ouder of verzorger van de minderjarige. Wanneer de ouder en/of verzorger vragen, opmerkingen of bezwaar heeft m.b.t. tot het gebruik/delen van persoonsgevens of het publiceren van beeld- en geluidmateriaal kan contact gezocht worden met het bestuur van Crescendo. 

Bewaartermijn
Muziekvereniging Crescendo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Muziekvereniging Crescendo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). U heeft altijd het recht toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Beeld- en geluidmateriaal

Klachten
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of beeldmateriaal neem hierover dan direct contact met ons op. 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!